Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
Ogłoszenia
 • o1
 • o2
 • o3
 • o4
 • o5
 • o6
 • o7
 • o8
 • o9
 • p1
 • p2
 • p3
 • p4
 • p5
 • p6
 • p7
 • p8
 • p9
 • p10
 • b1
 • b2
 • b3
 • b4
 • b5
 • b6
 • b7
 • b9
 • b10
 • e1
 • e2
 • e3
 • e4
 • e5
 • e6
 • e7
 • e8
 • jquery carousel
 • e10
Przetarg

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Sośnicy gmina Radymno
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
ul. Mikołaja Reja 16, 35-959 Rzeszów, NIP 8130009860

zaprasza do udziału
w pisemnym przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Sośnica gmina Radymno, pow. jarosławski,
woj. podkarpackieUczestnikami przetargu mogą być osoby uprawnione do nabywania nieruchomości rolnych zgodnie z ustawą z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 1362), które spełnią warunki określone w art. 6 ww. ustawy i przedłożą dokumenty potwierdzające spełnienie warunków do nabycia nieruchomości rolnej, o których mowa w art. 7 ww. ustawy, a także podmioty inne niż wymienione w art. 2a ust. 1 i ust. 3 pkt 1 oraz w innych przypadkach niż wymienione w art. 2a ust. 3 pkt 2-4, pod warunkiem uzyskania zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie art. 2a ust. 4 pkt 2 ww. ustawy wyrażonej w drodze decyzji administracyjnej.

Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadającą kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkała w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

 • 1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Sośnica gmina Radymno, powiat jarosławski, woj. podkarpackie, składających się z działek ewidencyjnych nr 841, 847, 848, 845/1 o łącznej powierzchni 28,6174 ha dla których Sąd Rejonowy w Jarosławiu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi odpowiednio księgi wieczyste nr: PR1J/00083391/6, PR1J/00088308/3, PR1J/00087022/7. Przedmiotowe nieruchomości tworzą jeden zwarty kompleks po byłym zakładzie eksploatacji kruszywa, obejmujący grunty rolne, zbiorniki wodne oraz budynki (administracyjno-socjalny oraz warsztatowy).
 • 2. Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi 1 700 000,00 zł (słownie: jeden milion siedemset tysięcy złotych). Podana cena jest ceną netto. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień zapłaty ceny nabycia.
 • 3. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 85 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych). Wadium należy wnieść w formie pieniężnej do dnia 24.09.2021 r. do godziny 14.00 na rachunek bankowy Spółki prowadzony przez BNP Paribas Bank Polska nr konta: 10 2030 0045 1110 0000 0195 7870 z dopiskiem „Wadium przetargowe na zakup nieruchomości w Sośnicy gmina Radymno”.
 • 4. Oferty wraz ze wszystkimi oświadczeniami i załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach na adres Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA ul. M. Reja 16 35-959 Rzeszów z dopiskiem "Oferta przetargowa na zakup nieruchomości w Sośnicy Gmina Radymno” za pośrednictwem poczty, poczty kurierskiej lub osobiście, w siedzibie Spółki (sekretariat , I piętro) w terminie do dnia 24 września 2021 r. do godziny 14.00.
 • 5. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w siedzibie Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA ul. Mikołaja Reja 16 35-959 Rzeszów w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu zbierania ofert.
 • 6. Pełna treść ogłoszenia i regulamin przetargu będą opublikowane na stronie internetowej Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA tj. www.kruszgeo.com.pl.
 • 7. Każdy uczestnik przetargu przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest zapoznać się ze wszystkimi informacjami o przetargu oraz ze stanem technicznym i faktycznym Nieruchomości.
 • 8. Szczegółowe informacje na temat Nieruchomości można uzyskać telefonicznie pod numerem tel. 17 85 09 146, 502 515 284 lub pocztą elektroniczną, wysyłając wiadomość e-mail na adres: nieruchomości@kruszgeo.com.pl lub g.kadziolka@kruszgeo.com.pl.
 • 9. Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych Oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w prawie swobodnego przepływu takich danych. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA ul. Mikołaja Reja 16, 35-959 Rzeszów Regon: 690255174 NIP: 8130009860 KRS: 0000053010. Przetwarzanie danych osobowych następuje w związku i w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego.Pobierz FORMULARZ OFERTOWY - PRZETARG PISEMNY OGRANICZONY - SOŚNICA

Pobierz REGULAMIN PRZETARGU - PRZETARG PISEMNY OGRANICZONY - SOŚNICA

Pobierz OGŁOSZENIE PRZETARGOWE - SOŚNICA