Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
Nasze osiągnięcia
 • o1
 • o2
 • o3
 • o4
 • o5
 • o6
 • o7
 • o8
 • o9
 • p1
 • p2
 • p3
 • p4
 • p5
 • p6
 • p7
 • p8
 • p9
 • p10
 • b1
 • b2
 • b3
 • b4
 • b5
 • b6
 • b7
 • b9
 • b10
 • e1
 • e2
 • e3
 • e4
 • e5
 • e6
 • e7
 • e8
 • jquery carousel
 • e10
Zakładowa Kontrola Produkcji

Zakładowa Kontrola Produkcji

Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP)to wewnętrzna kontrola procesu produkcyjnego, służąca nadzorowaniu poziomu jakości wytworzonych wyrobów zgodnie ze stosownymi specyfikacjami technicznymi.

W ramach tego systemu producent jest odpowiedzialny za zorganizowanie i efektywne wdrożenie zakładowej kontroli produkcji, aby zapewnić zgodność właściwości wyrobów wprowadzonych do obrotu z wymaganiami specyfikacji technicznych i własnymi deklaracjami i/lub stałość deklarowanych właściwości użytkowych zasadniczych charakterystyk wyrobów wprowadzanych do obrotu w odniesieniu do wymagań zharmonizowanych specyfikacji technicznych (obszar CPR).

KRUSZGEO S.A. od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wdrożyła i stosuje aktualne wymagania zawarte w europejskich normach zharmonizowanych w zakresie produkcji kruszyw jako wyrobów budowlanych. Każdy z zakładów KRUSZGEO S.A. produkujących kruszywa objęty jest zakładową kontrolą produkcji w systemie oceny zgodności 2+ (z certyfikatem zgodności ZKP) lub 4 (bez certyfikacji) w zakresie podanym szczegółowo w aktualnej ofercie handlowej (jaki system, które kruszywa i jakiej normy spełnia wymagania).

Aktualne skany certyfikatów zgodności zakładowych kontroli produkcji wraz z ich zakresem dostępne są na stronie internetowej firmy www.kruszgeo.com.pl w zakładkach poszczególnych zakładów.

Produkcja betonu na naszym zakładzie w Lipiu objęta jest także zakładową kontrolą produkcji. Zakład Produkcji Betonu w Lipiu posiada krajowy certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji dla produkowanego betonu towarowego do zastosowań konstrukcyjnych w ramach krajowego systemu 2+, dotyczącego oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych w odniesieniu do właściwości użytkowych wyrobu związanych z jego zamierzonym zastosowaniem.

Aktualny skan krajowego certyfikatu zgodności zakładowej kontroli produkcji betonu dostępny jest na stronie internetowej firmy www.kruszgeo.com.pl w zakładce Zakład Produkcji Betonu Lipie.

Wszystkie nasze zakłady objęte certyfikacją zgodności zakładowych kontroli produkcji wyrobów budowlanych certyfikowane są przez Instytut ŁUKASIEWICZ Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Zakład Certyfikacji i Normalizacji z Krakowa będący jednostką notyfikowaną – upoważnioną do wykonywania zadań strony trzeciej w procesie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych na podstawie obowiązującego rozporządzenia ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych nr 305/2011.

Zakładowa kontrola produkcji wchodzi w skład zintegrowanego systemu zarządzania funkcjonującego w KRUSZGEO S.A. w Rzeszowie.