Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
O firmie
 • o1
 • o2
 • o3
 • o4
 • o5
 • o6
 • o7
 • o8
 • o9
 • p1
 • p2
 • p3
 • p4
 • p5
 • p6
 • p7
 • p8
 • p9
 • p10
 • b1
 • b2
 • b3
 • b4
 • b5
 • b6
 • b7
 • b9
 • b10
 • e1
 • e2
 • e3
 • e4
 • e5
 • e6
 • e7
 • e8
 • jquery carousel
 • e10
Panel Akcjonariusza

Panel Akcjonariusza

Porządek obrad zwyczajnego walnego zgormadzenia akcjonariuszy 2023--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wezwanie 5 do złożenia dokumentów akcjiPobierz zgodę Akcjonariusza na udostępnienie Biuru Maklerskiemu numeru telefonu kontaktowego oraz na kontakt przy wykorzystaniu poczty elektronicznej lub telefonu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wezwanie 4 do złożenia dokumentów akcjiPobierz zgodę Akcjonariusza na udostępnienie Biuru Maklerskiemu numeru telefonu kontaktowego oraz na kontakt przy wykorzystaniu poczty elektronicznej lub telefonu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wezwanie 3 do złożenia dokumentów akcjiPobierz zgodę Akcjonariusza na udostępnienie Biuru Maklerskiemu numeru telefonu kontaktowego oraz na kontakt przy wykorzystaniu poczty elektronicznej lub telefonu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wezwanie 2 do złożenia dokumentów akcjiPobierz zgodę Akcjonariusza na udostępnienie Biuru Maklerskiemu numeru telefonu kontaktowego oraz na kontakt przy wykorzystaniu poczty elektronicznej lub telefonu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wezwanie 1 do złożenia dokumentów akcjiPobierz zgodę Akcjonariusza na udostępnienie Biuru Maklerskiemu numeru telefonu kontaktowego oraz na kontakt przy wykorzystaniu poczty elektronicznej lub telefonu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spółka „KRUSZGEO” informuje, że w dniu 30 sierpnia 2019r. opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza obowiązki dla spółek akcyjnych dotyczące dematerializacji akcji i konieczności prowadzenia strony internetowej.

Ustawa nowelizująca wejdzie w życie z dniem 1 marca 2021 r. z tym, że od 1 stycznia 2020r. zaczną obowiązywać regulacje odnoszące się do powinności spółek, członków ich zarządów związanych z wdrożeniem obowiązkowej dematerializacji akcji. Wymóg dematerializacji dotyczyć będzie bowiem wszystkich akcji, w tym tych już wyemitowanych. Poza tym od 1 stycznia 2020r. każda spółka akcyjna będzie musiała posiadać swoją stronę internetową. Podlegać ona będzie obowiązkowemu ujawnieniu i aktualizacji w KRS.

Dematerializacja akcji to zmiana formy akcji z dokumentu (akcji papierowej) na zapis w systemie teleinformatycznym. Dotyczyć ona będzie akcji na okaziciela i akcji imiennych spółek akcyjnych. Akcje spółki niepublicznej podlegać mają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy (akcje w nim zarejestrowane będą określane jako akcje rejestrowe) albo w depozycie papierów wartościowych. Akcje tej samej spółki nie będą mogły być zarejestrowane jednocześnie w rejestrze akcjonariuszy i depozycie papierów wartościowych. Rejestr akcjonariuszy będzie prowadzony w postaci elektronicznej. Co istotne, będzie on mógł mieć formę rozproszonej i zdecentralizowanej bazy danych. Jednocześnie, na razie utrzymana zostanie klasyfikacja akcji na okaziciela i akcji imiennych. Rejestr akcjonariuszy będzie jawny dla spółki i każdego akcjonariusza. Ustawa nowelizująca wprowadzi także pojęcie świadectwa rejestrowego. Takie imienne świadectwo potwierdzać będzie uprawnienia z akcji, które nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów w rejestrze akcjonariuszy. Świadectwo będzie wystawiał podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy na żądanie akcjonariusza albo zastawnika albo użytkownika do wykonywania prawa głosu z akcji.

Od początku 2020r. zaczną obowiązywać regulacje nakładające na spółki obowiązek pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce. Wezwanie będzie następować w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia spółki. Poza tym spółka będzie udostępniać informacje o wezwaniu na swojej stronie internetowej w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż 3 lata od dnia pierwszego wezwania. Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywać się ma za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Przed pierwszym wezwaniem akcjonariuszy walne zgromadzenie spółki niepublicznej zobowiązane będzie podjąć decyzję, czy akcje będą objęte rejestrem akcjonariuszy, czy będą rejestrowane w depozycie papierów wartościowych. W pierwszym przypadku walne zgromadzenie będzie musiało wybrać podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, z którym spółka powinna zawrzeć umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy. W drugim przypadku spółka powinna zawrzeć umowę o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych. Umowy te powinny być zawarte przed pierwszym wezwaniem. Powinno ono nastąpić do dnia 30 września 2020r. Wezwania nie będą mogły być dokonywane w odstępie czasu dłuższym niż miesiąc ani krótszym niż 2 tygodnie. Za naruszenie wskazanych obowiązków (tj. dokonania wezwań czy zawarcia wskazanych umów) reprezentantom spółek grozić będzie grzywna do 20.000 zł.

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. z 2019 r. poz. 1798) moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygaśnie z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskają moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, a także zapisy akcji na rachunkach papierów wartościowych (gdy w spółce podjęta będzie decyzja o zarejestrowaniu akcji w depozycie papierów wartościowych). Dokument akcji zachowa moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej.