60 lat KRUSZGEO SA
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
PZPK Solidne kruszywa
ISO 9000:200
Zasłużony dla województwa podkrpackiego KRUSZGEO SA
Nasza oferta
 • o1
 • o2
 • o3
 • o4
 • o5
 • o6
 • o7
 • o8
 • o9
 • o10
 • p1
 • p2
 • p3
 • p4
 • p5
 • p6
 • p7
 • p8
 • p9
 • p10
 • b1
 • b2
 • b3
 • b4
 • b5
 • b6
 • b7
 • b8
 • b9
 • b10
 • e1
 • e2
 • e3
 • e4
 • e5
 • e6
 • e7
 • e8
 • jquery carousel
 • e10

Zaprawa posadzkowa KR5

     Właściwości

Zaprawa posadzkowa jest gotową, suchą mieszanką składników mineralnych i nie wymaga dodatków piasku i cementu. Jest bardzo łatwa i wygodna w użyciu, odznacza się dobrą przyczepnością oraz dzięki uszlachetniającym składnikom charakteryzuje się wysokim stopniem plastyczności. Szybkie przyrosty wytrzymałości początkowej umożliwiają wcześniejsze użytkowanie posadzki, skrócenie cyklu budowlanego. Zaprawa jest mrozoodporna i wodoodporna. Można ją bezpiecznie stosować wewnątrz i na zewnątrz budynków.

     Przygotowanie podłoża

Podłoże pod zaprawę powinno być nośne tzn. mocne, stabilne, oczyszczone z kurzu, brudu i słabo przylegających części, pozostałości starych farb, olejów, wapna, substancji bitumicznych i innych substancji mogących osłabić przyczepność zaprawy.

     Przygotowanie zaprawy

Przygotowanie zaprawy polega na wsypaniu do wody i wymieszaniu ręcznym bądź mechanicznym. Zaprawa nadaje się do użycia zaraz po wymieszaniu. Proporcje dodawanej wody należy skorygować doświadczalnie, kierując się pożądaną konsystencją zaprawy, rodzajem podłoża i warunkami atmosferycznymi. Dozowanie wody należy prowadzić ostrożnie ze względu na uzyskiwanie przez zaprawę właściwej konsystencji po około 3 – 5 minutach od momentu rozpoczęcia mieszania (w tym czasie uaktywniają się domieszki modyfikujące). Ilość dozowanej wody: 2,5 – 2,7 dm3 na worek 25 kg w zależności od przewidywanej konsystencji. Wydajność objętościowa zaprawy ok. 15,0 dm3 z worka 25 kg.

     Sposób użycia

Przygotowaną zaprawę układa się między listwami kierunkowymi. W celu ujednorodnienia zaprawy stosuje się wibrowanie łatami lub ubijanie pacą. Nadmiar zaprawy ściąga się po listwach ruchem zygzakowatym. Po upływie około 3 godzin zaciera się i wygładza pacami. Minimalna grubość zaprawy posadzkowej wykorzystanej jako podkład zespolony: 20 mm, podkład na warstwie oddzielającej: 35 mm, podkład na warstwie izolacyjnej: 40 mm. Stosowana w systemach ogrzewania podłogowego powinna sięgać przynajmniej 25 mm ponad górną krawędzią rurek grzewczych. Wylaną powierzchnię należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem (przykrywać folią, zraszać wodą), bezpośrednim nasłonecznieniem, niską wilgotnością powietrza lub przeciągami. Ograniczać ogrzewanie pomieszczenia. Czas wysychania zaprawy zależy od grubości warstwy oraz warunków cieplno-wilgotnościowych panujących w pomieszczeniu. Wylewkę można użytkować po upływie 24 godzin (wchodzenie), a obciążać po około 14 dniach. Prace okładzinowe wykonywać można, gdy wilgotność posadzki będzie mniejsza od 3%. Czas zużycia zaprawy około 30 – 40 minut, przy temperaturze otoczenia +20°C.

     Zużycie

Średnio zużywa się 16 kg zaprawy na 1 m2 i na każdy 1 cm grubości warstwy zaprawy.

     Przechowywanie i transport

Zaprawę należy chronić przed wilgocią; przewozić i przechowywać w warunkach suchych, w oryginalnych i szczelnie zamkniętych workach (najlepiej na paletach). Okres przydatności do użycia zaprawy wynosi 9 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

     Gwarancja

Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczący sposób obniżyć jego jakość. Informacje zawarte na opakowaniu mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

ATEST HIGIENICZNY

Deklaracja właściwości użytkowych

Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych
KRUSZGEO SA

35-959 Rzeszów ul. Mikołaja Reja 16 www.kruszgeo.com.pl

Zakład Produkcji Betonu, Klejów i Zapraw Budowlanych LIPIE
36-060 Głogów Małopolski tel 17 851 62 98


13

EN 13813:2002

ZAPRAWA POSADZKOWA KR 5

Zaprawa przeznaczona do wykonywania podkładów podłogowych na bazie cementu.

Wytrzymałość na ściskanie C25
Wytrzymałość na zginanie F5
Wydzielanie substancji korozyjnych CT
Reakcja na ogień A1fl
Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych patrz karta charakterystyki

     NIEBEZPIECZEŃSTWO

Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Działa drażniąco na skórę.
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Chronić przed dziećmi.
Unikać wdychania pyłu.
Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zasięgnąć porady lekarza / zgłosić się do lekarza.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki zasięgnąć porady lekarza / zgłosić się do lekarza.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

Zawartość / opakowanie zanieść do odpowiedniego punktu zbierania odpadów.

Produkt zawiera: klinkier cementowy portlandzki