60 lat KRUSZGEO SA
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
PZPK Solidne kruszywa
ISO 9000:200
Zasłużony dla województwa podkrpackiego KRUSZGEO SA
Nasza oferta
 • o1
 • o2
 • o3
 • o4
 • o5
 • o6
 • o7
 • o8
 • o9
 • o10
 • p1
 • p2
 • p3
 • p4
 • p5
 • p6
 • p7
 • p8
 • p9
 • p10
 • b1
 • b2
 • b3
 • b4
 • b5
 • b6
 • b7
 • b8
 • b9
 • b10
 • e1
 • e2
 • e3
 • e4
 • e5
 • e6
 • e7
 • e8
 • jquery carousel
 • e10

Zaprawa klejowa do betonu komórkowego KR4

     Właściwości

Zaprawa klejowa do betonu komórkowego jest fabrycznie przygotowaną suchą mieszanką klejową na bazie wyselek-cjonowanych kruszyw, wysokiej jakości cementów, wapna i dodatków modyfikujących, poprawiających parametry robocze oraz przyczepność do podłoży mineralnych. Zaprawa jest mrozoodporna i wodoodporna.

     Przygotowanie podłoża

Przed rozpoczęciem prac murarskich należy oczyścić bloczki z resztek produkcyjnych i kurzu. Elementy murowane nie mogą być mokre ani zmrożone.

     Przygotowanie zaprawy

Zawartość opakowania wsypać do odmierzonej czystej i chłodnej wody w ilości 6 – 7 l. Wymieszać najlepiej za pomocą mieszadła wolnoobrotowego aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Po około 5 minutach zaprawę należy ponownie przemieszać. Tak przygotowana masa zachowuje swoje parametry robocze przez minimum 2 godziny.

W przypadku zgęstnienia zaprawy należy ją ponownie przemieszać bez dolewania wody. Przygotowana zaprawa nie powinna być mieszana z wodą lub suchą mieszanką w celu zmiany konsystencji.

     Sposób użycia

Zaprawę należy nanosić za pomocą kielni, pacy zębatej lub specjalnego dozownika. Murowane elementy należy lekko docisnąć i wyrównać. Ewentualną korektę położenia bloczka wykonać za pomocą gumowego młotka. Grubość spoin powinna wynosić od 1 do maksymalnie 3 mm. Temperatura podłoża i otoczenia powinna wynosić od +5 do +25°C.

     Zużycie

Około 3 kg/m2 przy grubości spoiny 1 mm.

     Przechowywanie i transport

Zaprawę należy chronić przed wilgocią; przewozić i przechowywać w warunkach suchych, w oryginalnych i szczelnie zamkniętych workach (najlepiej na paletach). Okres przydatności do użycia zaprawy wynosi 9 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

     Gwarancja

Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczący sposób obniżyć jego jakość. Informacje zawarte na opakowaniu mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

ATEST HIGIENICZNY

Deklaracja właściwości użytkowych

Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji

Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych
KRUSZGEO SA

35-959 Rzeszów ul. Mikołaja Reja 16; www.kruszgeo.com.pl

Zakład Produkcji Betonu, Klejów i Zapraw Budowlanych LIPIE
36-060 Głogów Małopolski tel 17 851 62 98


1487
18

ZAPRAWA KLEJOWA DO BETONU KOMÓRKOWEGO KR 4

Zaprawa murarska do cienkich spoin (T), wytwarzana w zakładzie według projektu – stosowana do klejenia bloczków silikatowych, gazobetonowych w systemie łączenia na pióro wpust, łączeniem bocznym i gładkim; do cienkowarstwowego murowania ścian wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Wytrzymałość na ściskanie M5
Wytrzymałość spoiny na ścinanie ≥0,3 N/mm2 (war. tabelaryczna, Aneks C)
Zawartość chlorków ≤0,05 %
Reakcja na ogień A1
Absorpcja wody ≤0,4 kg/(m2.min0,5)
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej (μ) 15/35 (war. tabelaryczna - tablica A.12 wg EN 1745:2012)
Współczynnik przewodzenia ciepła (λ10,dry,mat) 0,61 W/(m.K) (war. tabelaryczna dla P=50% - tablica A.12 wg EN 1745:2012)
0,66 W/(m.K) (war. tabelaryczna dla P=50% - tablica A.12 wg EN 1745:2012)
Trwałośća/ (odporność na zamrażanie-odmrażanie)
- ubytek masy
- spadek wytrzymałości na ściskanie

≤6 %
≤20 %
Uwalnianie/zawartość substancji niebezpiecznych
a - wg wymagań PN-85/B-04500
patrz - karta charakterystyki

     NIEBEZPIECZEŃSTWO

Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Działa drażniąco na skórę.
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Chronić przed dziećmi.
Unikać wdychania pyłu.
Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zasięgnąć porady lekarza / zgłosić się do lekarza.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki zasięgnąć porady lekarza / zgłosić się do lekarza.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

Zawartość / opakowanie zanieść do odpowiedniego punktu zbierania odpadów.

Produkt zawiera: klinkier cementowy portlandzki, wodorotlenek wapnia