60 lat KRUSZGEO SA
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
PZPK Solidne kruszywa
ISO 9000:200
Zasłużony dla województwa podkrpackiego KRUSZGEO SA
Nasza oferta
 • o1
 • o2
 • o3
 • o4
 • o5
 • o6
 • o7
 • o8
 • o9
 • o10
 • p1
 • p2
 • p3
 • p4
 • p5
 • p6
 • p7
 • p8
 • p9
 • p10
 • b1
 • b2
 • b3
 • b4
 • b5
 • b6
 • b7
 • b8
 • b9
 • b10
 • e1
 • e2
 • e3
 • e4
 • e5
 • e6
 • e7
 • e8
 • jquery carousel
 • e10
Nasza oferta Oferta klejów i zapraw Zaprawa klejowa do styropianu KR22

Zaprawa klejowa do styropianu i zatapiania siatki KR22

     Zastosowanie

Zaprawa klejowa stosowana jest do systemu dociepleń budynków metodą lekką. Służy do przyklejania styropianu i zatapiania siatki z włókna szklanego. Zaprawy tej nie należy stosować do przyklejania styropianu ekstrudowanego, np. styroduru oraz termoizolacji na podłoża bitumiczne.

     Właściwości

Zaprawa klejowa do styropianu i zatapiania siatki jest cementową zaprawą klejową stosowaną w systemach dociepleń spełniającą wymagania określone w procedurze opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie nr ZUAT-15/V.03/2010 „Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych z zastosowaniem styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej”.

     Sposób użycia

Przed przystąpieniem do wykonywania ocieplenia należy zawsze poddać ocenie stan podłoża. Podłoże pod klejenie płyt styropianowych powinno być suche i oczyszczone (zalegający kurz, brud, resztki farb itp. mogą osłabić przyczepność zaprawy). Podłoża chłonne należy zagruntować preparatem gruntującym z zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków zgodnie z wymaganiami aprobaty technicznej AT-15-7509/2013. Płyty styropianowe należy przyklejać z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Łączniki mechaniczne powinny przechodzić przez wszystkie warstwy styropianu aż do podłoża i być zakotwiczone w ścianie na głębokość określoną w projekcie ocieplenia w zależności od typu łącznika i rodzaju podłoża. Stosowanie zestawu wyrobów do systemu ociepleń powinno być zgodne z projektem technicznym opracowanym dla określonego obiektu i zasadami sztuki budowlanej.

Warstwa docieplenia

Przygotowanie kleju polega na wymieszaniu zawartości worka 25 kg w pojemniku zawierającym około 6 – 6,5 l wody mieszadłem wolnoobrotowym do uzyskania jednolitej konsystencji. Klej jest gotowy do użycia po około 5 – 10 minutach. Przygotowanie kleju powinno odbywać się w temperaturze od +5 do +25°C. Nakłada się go na wewnętrzną powierzchnię płyty. W przypadku podłoża niezbyt równego klej należy nakładać tzw. metodą punktową. Ilość kleju powinna być każdorazowo tak dobrana, by po dociśnięciu płyty do podłoża pokrył on min. 60% powierzchni. W przypadku równego podłoża można go nakładać na całą powierzchnię płyty przy pomocy stalowej pacy zębatej. Płytę z nałożonym klejem należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany i docisnąć do podłoża przez uderzenie pacą, aż do uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami. Boczne krawędzie płyt ocieplających powinny do siebie szczelnie przylegać, a masa klejąca nie może między nie wnikać. Grubość warstwy klejowo-powietrznej może przy większych wklęsłościach podłoża wynosić 25 – 30 mm z jednoczesnym zachowaniem min. 60% przyklejonej powierzchni. Po wstępnym stwardnieniu kleju mocującego styropian (minimum po 12 godz.) ewentualne nierówności warstwy izolującej należy zeszlifować ręcznie pacą pokrytą gruboziarnistym papierem ściernym lub mechanicznie przy pomocy szlifierki oscylacyjnej. Otwory pod kołki należy wiercić odpowiednio dobranym wiertłem na głębokość zakotwiczenia: w ścianach z materiałów mocnych (beton, pełna cegła): minimum 5 cm; w ścianach z materiałów porowatych lub o słabszej nośności (gazobeton, pustaki): minimum 6 – 8 cm. Po wywierceniu osadzić kołki opierając talerzyki o powierzchnię ocieplenia i, zależnie od rodzaju kołka, wbijać lub wkręcać trzpienie do oporu. Prawidłowo osadzone kołki nie powinny wystawać żadnym fragmentem więcej niż 0,5 mm ponad powierzchnię styropianu. Niedopuszczalne jest uszkodzenie styropianu. Zaprawa klejowa może być nakładana w temperaturze od +5 do +30°C.

     Warstwa zbrojenia

Przygotowany klej należy naciągnąć na ścianę pacą zębatą 10/12 mm. Nałożony klej zachowuje odpowiednią plastyczność przez około 20 – 30 minut w zależności od temperatury i wilgotności powietrza, dlatego należy unikać pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości minimum 5 cm. Minimalne zaklejenie siatki wynosi 1 mm. Niedopuszczalne jest pozostawienie siatki bez oklejenia. Nie wolno wykonywać warstwy zbrojonej metodą szpachlowania klejem siatki uprzednio rozwieszonej na styropianie. Po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej (nie wcześniej niż po 52 godz.) należy nałożyć emulsję gruntującą.

     Zużycie

4-5 kg/m2 (w zależności od podłoża)

     Przechowywanie i transport

Zaprawę należy chronić przed wilgocią; przewozić i przechowywać w warunkach suchych, w oryginalnych i szczelnie zamkniętych workach (najlepiej na paletach). Okres przydatności do użycia zaprawy wynosi 9 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

     Gwarancja

Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczący sposób obniżyć jego jakość. Informacje zawarte na opakowaniu mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

ATEST HIGIENICZNY

Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych

APROBATA TECHNICZNA

Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji

Jednostka certyfikująca: Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych Oddział Szkła i Materiałów Budowlanych w Krakowie

Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych
KRUSZGEO SA

35-959 Rzeszów ul. Mikołaja Reja 16 www.kruszgeo.com.pl

Zakład Produkcji Betonu, Klejów i Zapraw Budowlanych LIPIE
36-060 Głogów Małopolski tel 17 851 62 98


     Zaprawa klejowa do styropianu i zatapiania siatki KR 22

Zaprawa jest gotową suchą mieszanką spoiwa cementowego, kruszyw i środków modyfikujących.

Wygląd zewnętrzny wyrobu w postaci suchej mieszanki:
proszek o jednolitej barwie, bez zbryleń i zanieczyszczeń mechanicznych.

Gęstość nasypowa suchej mieszanki, [g/cm3] - 1,46 ±10%
Zawartość popiołu w temperaturze 450ºC, [%] - 98,22 (-5/+0,5)
Odporność na występowanie rys skurczowych brak rys w warstwie o grubości do 8 mm
Przyczepność do betonu, [MPa]:
- w stanie powietrzno-suchym
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 godzinach suszenia
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia

≥ 0,25
≥ 0,08
≥ 0,25
Przyczepność do styropianu, [MPa]:
- w stanie powietrzno-suchym
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 godzinach suszenia
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 7 dniach suszenia

0,08
0,03
0,08

     NIEBEZPIECZEŃSTWO

Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Działa drażniąco na skórę.
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Chronić przed dziećmi.
Unikać wdychania pyłu.
Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zasięgnąć porady lekarza / zgłosić się do lekarza.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki zasięgnąć porady lekarza / zgłosić się do lekarza.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

Zawartość / opakowanie zanieść do odpowiedniego punktu zbierania odpadów.

Produkt zawiera: klinkier cementowy portlandzki