60 lat KRUSZGEO SA
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
PZPK Solidne kruszywa
ISO 9000:200
Zasłużony dla województwa podkrpackiego KRUSZGEO SA
Nasza oferta
 • o1
 • o2
 • o3
 • o4
 • o5
 • o6
 • o7
 • o8
 • o9
 • o10
 • p1
 • p2
 • p3
 • p4
 • p5
 • p6
 • p7
 • p8
 • p9
 • p10
 • b1
 • b2
 • b3
 • b4
 • b5
 • b6
 • b7
 • b8
 • b9
 • b10
 • e1
 • e2
 • e3
 • e4
 • e5
 • e6
 • e7
 • e8
 • jquery carousel
 • e10
Nasza oferta Oferta klejów i zapraw Wysokoelastyczna zaprawa klejowa do płytek KR17

Wysokoelastyczna zaprawa klejowa do płytek ceramicznych i terakoty KR17

     Właściwości

Wysokoelastyczna zaprawa klejowa do płytek ceramicznych i terakoty to produkt wysokiej jakości. Ma zastosowanie do przyklejania płytek ceramicznych szkliwionych (glazura), terakoty, gresu, płytek kamionkowych, płytek łupanych, klinkierowych płyt posadzkowych, okładzin z kamieni naturalnych niewrażliwych na przebarwienia powodowane alkalicznym odczynem zaprawy klejowej. Charakteryzuje się bardzo dobrą urabialnością, przyczepnością i elastycznością. Wysoka odporność na odkształcenia umożliwia stosowanie zaprawy na podłożach krytycznych (podłogi ogrzewane, podłogi drewniane). Przyśpieszone narastanie wytrzymałości w zaprawie pozwala na wcześniejszą eksploatację. Zaprawa jest odporna na oddziaływanie wody i mrozu.

     Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być równe, odpowiednio mocne i pozbawione substancji obniżających przyczepność (kurz, brud, tłuszcze, związki parafinowe, wapno, słabe i złuszczające się powłoki malarskie itp.). Większe nierówności podłoża, przy których grubość warstwy zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki przekraczałaby 5 mm, powinny być uprzednio wyrównane zaprawą wyrównawczą. Podłoża charakteryzujące się dużą chłonnością, przy której znacznemu skróceniu ulega czas otwartego schnięcia zaprawy i czas korekty, powinny być uprzednio zagruntowane.

     Przygotowanie zaprawy

Zaprawę należy wsypać do czystej wody w zalecanych proporcjach i wymieszać ręcznie lub mechanicznie (zalecane wolnoobrotowe mieszanie mechaniczne) aż do uzyskania jednorodnej konsystencji wolnej od grudek. Na 1 kg suchej mieszanki przypada od. 0,24 - do 0,26 l wody. Zaprawę odstawić na ok. 5 minut, a następnie ponownie wymieszać. Tak przygotowana zaprawa jest gotowa do użycia i zachowuje swoje właściwości klejące do ok. 3 godzin zależnie od warunków temperaturowych.

     Sposób użycia

Na przygotowane podłoże nanieść zaprawę klejową przy pomocy pacy ząbkowanej o odpowiednio dobranych ząbkach. Wielkość ząbków uzależniona jest od wielkości układanych płytek i od faktury spodniej powierzchni płytek (przy większych ząbkach rośnie średnia grubość zaprawy i jej zużycie na jednostkę powierzchni). Wielkość powierzchni pokrywanej jednorazowo zaprawą klejową powinna umożliwiać nałożenie na tę powierzchnię płytek przed upływem czasu otwartego schnięcia; w przeciwnym razie należy warstwę zaprawy usunąć i nanieść świeżą o wymaganej lepkości. Po rozprowadzeniu zaprawy należy przyłożyć suchą płytkę, docisnąć do podłoża, a następnie delikatnymi ruchami ustalić jej ostateczne położenie. Ewentualne korygowanie położenia płytki jest możliwe przez co najmniej 20 minut od jej przyklejenia. W przypadku występowania w spoinach między płytkami wciśniętej zaprawy należy ją usunąć przed stwardnieniem. Spoinowanie płytek powinno być wykonane po upływie co najmniej 24 godzin. Użytkowanie posadzki jest możliwe nie wcześniej niż po upływie 24 godzin. W pełni bezpieczną wytrzymałość na obciążenia użytkowe posadzka uzyskuje po 3 dobach. Podane okresy mogą ulec wydłużeniu przy niskich temperaturach otoczenia z jednocześnie występującą podwyższoną wilgotnością powietrza i podłoża.

     Zużycie

Średnie zużycie wynosi 2,5 – 6 kg suchej mieszanki na 1 m2. Zużycie zaprawy klejowej zależy głównie od równości podłoża, rodzaju zastosowanych płytek i związanych z nimi wielkościami ząbków w pacach.

     Przechowywanie i transport

Zaprawę należy chronić przed wilgocią; przewozić i przechowywać w warunkach suchych, w oryginalnych i szczelnie zamkniętych workach (najlepiej na paletach). Okres przydatności do użycia zaprawy wynosi 9 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

     Gwarancja

Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczący sposób obniżyć jego jakość. Informacje zawarte na opakowaniu mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

ATEST HIGIENICZNY

Deklaracja właściwości użytkowych

Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych
KRUSZGEO SA

35-959 Rzeszów ul. Mikołaja Reja 16 www.kruszgeo.com.pl

Zakład Produkcji Betonu, Klejów i Zapraw Budowlanych LIPIE
36-060 Głogów Małopolski tel 17 851 62 98


15

     WYSOKOELASTYCZNA ZAPRAWA KLEJOWA DO PŁYTEK CERAMICZNYCH I TERAKOTY KR 17

Cementowa zaprawa klejowa normalnie wiążąca o obniżonym spływie i odkształcalna (C1 T S1) – stosowana do przyklejania płytek ceramicznych i terakoty, zarówno na ścianach jak i posadzkach; wewnątrz pomieszczeń (w tym podłogi ogrzewane, posadzki w obiektach handlowych i przemysłowych) i na zewnątrz, przy narażeniu wykładzin na bezpośrednie oddziaływanie _czynników atmosferycznych (tarasy, balkony, elewacje, baseny)

Przyczepność początkowa ≥ 0,5 N/mm2
Przyczepność po starzeniu termicznym ≥ 0,5 N/mm2
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie ≥ 0,5 N/mm2
Przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania ≥ 0,5 N/mm2
Odkształcenie poprzeczne ≥ 2,5 mm i < 0,5 mm
Reakcja na ogień A1/A1fl
Spływ ≤ 0,5 mm
Uwalnianie / zawartość substancji niebezpiecznych patrz karta charakterystyki

     NIEBEZPIECZEŃSTWO

Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Działa drażniąco na skórę.
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Chronić przed dziećmi.
Unikać wdychania pyłu.
Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zasięgnąć porady lekarza / zgłosić się do lekarza.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki zasięgnąć porady lekarza / zgłosić się do lekarza.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

Zawartość / opakowanie zanieść do odpowiedniego punktu zbierania odpadów.

Produkt zawiera: klinkier cementowy portlandzki