60 lat KRUSZGEO SA
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
PZPK Solidne kruszywa
ISO 9000:200
Zasłużony dla województwa podkrpackiego KRUSZGEO SA
Nasza oferta
 • o1
 • o2
 • o3
 • o4
 • o5
 • o6
 • o7
 • o8
 • o9
 • o10
 • p1
 • p2
 • p3
 • p4
 • p5
 • p6
 • p7
 • p8
 • p9
 • p10
 • b1
 • b2
 • b3
 • b4
 • b5
 • b6
 • b7
 • b8
 • b9
 • b10
 • e1
 • e2
 • e3
 • e4
 • e5
 • e6
 • e7
 • e8
 • jquery carousel
 • e10
Nasza oferta Oferta klejów i zapraw Zaprawa murarsko-tynkarska KR1

Zaprawa murarsko-tynkarska KR1

     Właściwości

Zaprawa murarsko-tynkarska jest gotową suchą mieszanką składników mineralnych i nie wymaga dodatków piasku i cementu. Jest bardzo łatwa i wygodna w użyciu, odznacza się dobrą urabialnością i przyczepnością oraz dzięki uszlachetniającym składnikom charakteryzuje się wysokim stopniem plastyczności. Zaprawa jest mrozoodporna i wodoodporna. Można ją bezpiecznie stosować wewnątrz i na zewnątrz budynków.

     Przygotowanie podłoża

Podłoże pod zaprawę powinno być nośne, tzn. mocne, stabilne, oczyszczone z kurzu, brudu i słabo przylegających części, pozostałości starych farb, olejów i innych substancji mogących osłabić przyczepność zaprawy. Bezpośrednio przed tynkowaniem należy je zmoczyć czystą wodą. Podłożem dla zaprawy mogą być dowolne powierzchnie wykonane z cegły, pustaków ceramicznych, betonu, płyt wiórowo-cementowych, a także powierzchnie gipsowe i gipsowo-betonowe. Przed tynkowaniem podłoży gipsowych lico istniejących ścian należy zarysować ostrym dłutem w gęstą skośną siatkę, tak by głębokość rys wynosiła 3 mm. Przed przystąpieniem do tynkowania płyt wiórowo-cementowych styki płyt muszą być pokryte pasami z siatki metalowej przybitymi do płyt.

     Przygotowanie zaprawy

Przygotowanie zaprawy polega na wsypaniu do wody i intensywnym wymieszaniu ręcznym bądź mechanicznym. Zaprawa nadaje się do użycia zaraz po wymieszaniu. Proporcje dodawanej wody należy skorygować doświadczalnie, kierując się pożądaną konsystencją zaprawy, rodzajem podłoża i warunkami atmosferycznymi. Dozowanie wody należy prowadzić ostrożnie ze względu na uzyskiwanie przez zaprawę właściwej konsystencji po około 3 – 5 minutach od momentu rozpoczęcia mieszania (w tym czasie uaktywniają się domieszki modyfikujące). Ilość dozowanej wody: 4,0 – 4,5 dm3 na worek 25 kg w zależności od przewidywanej konsystencji. Czas zużycia zaprawy od momentu zarobienia wodą: 2 h. Wydajność objętościowa zaprawy: ok. 16,0 dm3 z worka 25 kg.

     SPOSÓB UŻYCIA

Zaprawę narzuca się równomiernie przy pomocy kielni a nadmiar zaprawy zbiera się pacą styropianową lub drewnianą. Sposób wykończenia powierzchni zależy od żądanej kategorii tynku. Należy doświadczalnie określić moment przystąpienia do zacierania, tak aby nie nastąpiło zbytnie przesuszenie wierzchniej warstwy tynku. Zaprawę można układać w warstwie o grubości 6 – 30 mm.

     ZUŻYCIE

Z jednego opakowania zaprawy murarsko-tynkarskiej 25 kg można wykonać około 1,2 – 1,4 m2 tynku o grubości 10 mm lub zaprawy murarskiej wg tabeli:

Grubość ściany
(z cegły pełnej)
Zużycie suchej zaprawy
przy grubości spoiny ok. 1 cm
Z worka 25 kg
½ c ok. 75 kg/m2 ok. 0,33 m2
1 c ok. 150 kg/m2 ok. 0,17 m2
1 ½ c ok. 225 kg/m2 ok. 0,11 m2
2 c ok. 300 kg/m2 ok. 0,08 m2

     Przechowywanie i transport:

Zaprawę należy chronić przed wilgocią; przewozić i przechowywać w warunkach suchych, w oryginalnych i szczelnie zamkniętych workach (najlepiej na paletach). Okres przydatności do użycia zaprawy wynosi 9 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

     Gwarancja:

Wszelka ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może w znaczący sposób obniżyć jego jakość. Informacje zawarte na opakowaniu mają na celu zapewnienie optymalnego wykorzystania produktu, jednak nie są podstawą do odpowiedzialności prawnej producenta, gdyż warunki wykonawstwa pozostają poza jego kontrolą.

KARTA CHARAKTERYSTYKI

ATEST HIGIENICZNY

Deklaracja właściwości użytkowych

Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji

Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych
KRUSZGEO SA

35-959 Rzeszów ul. Mikołaja Reja 16; www.kruszgeo.com.pl

Zakład Produkcji Betonu, Klejów i Zapraw Budowlanych LIPIE
36-060 Głogów Małopolski tel 17 851 62 98


1487
18

     ZAPRAWA MURARSKO-TYNKARSKA KR 1

Uszlachetniona zaprawa murarsko-tynkarska wytwarzana w zakładzie według projektu; _łącząca właściwości zaprawy murarskiej ogólnego przeznaczenia (G) oraz zaprawy tynkarskiej _ogólnego przeznaczenia (GP) do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków do murowania, _tynkowania i drobnych napraw uszkodzonych tynków.

EN 998-1:2016 EN 998-2:2016

Podstawowe właściwości zaprawy EN 998-1:2016 EN 998-2:2016
Wytrzymałość na ściskanie - M5
Wytrzymałość spoiny na ścinanie - ≥ 0,15 N/mm2 (war. tabelaryczna, Aneks C)
Przyczepność i symbol modelu pęknięcia ≥0,25 N/ mm2 ; FP:A -
Zawartość chlorków ≤0,05 % ≤0,05 %
Reakcja na ogień A1 A1
Absorpcja wody Wc1 ≤0,4 kg/(m2.min0,5)
Współczynnik przepuszczalność pary wodnej (μ) 15
(war. tabelaryczna)
15/35
(war. tabelaryczna - tablica A.12wg EN 1745:2012)
Współczynnik przewodzenia ciepła (λ10,dry, mat) 0,82 W/(m.K)
(war. tabelaryczna dla P=50% - tablica A.12 wg EN 1745:2012)
0,82 W/(m.K)
(war. tabelaryczna dla P=50% - tablica A.12 wg EN 1745:2012)
Trwałośća / (odporność na zamrażanie-odmrażanie):
- ubytek masy

≤6 %

≤6 %
- spadek wytrzymałości na ściskanie ≤40 % ≤40 %
Uwalnianie/zawartość substancji niebezpiecznych PATRZ - Karta charakterystyki PATRZ - Karta charakterystyki

     NIEBEZPIECZEŃSTWO

Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
Może powodować reakcję alergiczną skóry.
Działa drażniąco na skórę.
Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
Chronić przed dziećmi.
Unikać wdychania pyłu.
Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zasięgnąć porady lekarza / zgłosić się do lekarza.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki zasięgnąć porady lekarza / zgłosić się do lekarza.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.

Zawartość / opakowanie zanieść do odpowiedniego punktu zbierania odpadów.

Produkt zawiera: klinkier cementowy portlandzki, wodorotlenek wapnia