Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
Przedsiębiorstwo Produkcji Kruszywa i Usług Geologicznych KRUSZGEO SA
O firmie
 • o1
 • o2
 • o3
 • o4
 • o5
 • o6
 • o7
 • o8
 • o9
 • p1
 • p2
 • p3
 • p4
 • p5
 • p6
 • p7
 • p8
 • p9
 • p10
 • b1
 • b2
 • b3
 • b4
 • b5
 • b6
 • b7
 • b9
 • b10
 • e1
 • e2
 • e3
 • e4
 • e5
 • e6
 • e7
 • e8
 • jquery carousel
 • e10
Panel Akcjonariusza

Panel Akcjonariusza

Porządek obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy 29.05.2002

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biuro Prawne informuje, że w dniu 30 sierpnia 2019r. opublikowano ustawę o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, która wprowadza obowiązki dla spółek akcyjnych dotyczące dematerializacji akcji i konieczności prowadzenia strony internetowej.

Ustawa nowelizująca wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. z tym ,że Od 1 stycznia 2020r. zaczną obowiązywać regulacje odnoszące się do powinności spółek, członków ich zarządów związanych z wdrożeniem obowiązkowej dematerializacji akcji. Wymóg dematerializacji dotyczyć będzie bowiem wszystkich akcji, w tym tych już wyemitowanych. Poza tym od 1 stycznia 2020r. każda spółka akcyjna będzie musiała posiadać swoją stronę internetową. Podlegać ona będzie obowiązkowemu ujawnieniu i aktualizacji w KRS.

Dematerializacja akcji to zmiana formy akcji z dokumentu (akcji papierowej) na zapis w systemie teleinformatycznym. Dotyczyć ona będzie akcji na okaziciela i akcji imiennych spółek akcyjnych. Akcje spółki niepublicznej podlegać mają zarejestrowaniu w rejestrze akcjonariuszy (akcje w nim zarejestrowane będą określane jako akcje rejestrowe) albo w depozycie papierów wartościowych. Akcje tej samej spółki nie będą mogły być zarejestrowane jednocześnie w rejestrze akcjonariuszy i depozycie papierów wartościowych. Rejestr akcjonariuszy będzie prowadzony w postaci elektronicznej. Co istotne, będzie on mógł mieć formę rozproszonej i zdecentralizowanej bazy danych. Jednocześnie, na razie utrzymana zostanie klasyfikacja akcji na okaziciela i akcji imiennych. Rejestr akcjonariuszy będzie jawny dla spółki i każdego akcjonariusza. Ustawa nowelizująca wprowadzi także pojęcie świadectwa rejestrowego. Takie imienne świadectwo potwierdzać będzie uprawnienia z akcji, które nie mogą być realizowane wyłącznie na podstawie zapisów w rejestrze akcjonariuszy. Świadectwo będzie wystawiał podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy na żądanie akcjonariusza albo zastawnika albo użytkownika do wykonywania prawa głosu z akcji.

Od początku 2020r. zaczną obowiązywać regulacje nakładające na spółki obowiązek pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce. Wezwanie będzie następować w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia spółki. Poza tym spółka będzie udostępniać informacje o wezwaniu na swojej stronie internetowej w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż 3 lata od dnia pierwszego wezwania. Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywać się ma za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Przed pierwszym wezwaniem akcjonariuszy walne zgromadzenie spółki niepublicznej zobowiązane będzie podjąć decyzję, czy akcje będą objęte rejestrem akcjonariuszy, czy będą rejestrowane w depozycie papierów wartościowych. W pierwszym przypadku walne zgromadzenie będzie musiało wybrać podmiot uprawniony do prowadzenia rachunków papierów wartościowych, z którym spółka powinna zawrzeć umowę o prowadzenie rejestru akcjonariuszy. W drugim przypadku spółka powinna zawrzeć umowę o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych. Umowy te powinny być zawarte przed pierwszym wezwaniem. Powinno ono nastąpić do dnia 30 czerwca 2020r. Wezwania nie będą mogły być dokonywane w odstępie czasu dłuższym niż miesiąc ani krótszym niż 2 tygodnie. Za naruszenie wskazanych obowiązków (tj. dokonania wezwań czy zawarcia wskazanych umów) reprezentantom spółek grozić będzie grzywna do 20.000 zł.

Na podstawie art. 15 ustawy nowelizującej, moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygaśnie z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2021r. Z tym samym dniem uzyskają moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, a także zapisy akcji na rachunkach papierów wartościowych (gdy w spółce podjęta będzie decyzja o zarejestrowaniu akcji w depozycie papierów wartościowych). Dokument akcji zachowa moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazania przez akcjonariusza wobec spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy nowelizującej.